Xu huong chon xe MG den tu Anh Quoc cua nguoi TPHCM

Posted by mua xe tot on October 10th, 2021

???c ví c?ng nh? “quý ông ng??i Anh” lãng t?, truy?n c?m h?ng v?i phong cách thi?t k? quý t?c, mang ??m b?n s?c anh qu?c cùng trang thi?t b? m?i nh?t, d?ng mãnh, t?o vi?c r?n ràng trên m?i hành trình… hãng xe h?i MG ?ang tr? thành s? l?a ch?n c?a ng??i mua TPHCM nh? h?i t? nh?ng ?i?m nh?n v??t tr?i.

V?i di s?n 90 n?m hình thành và c?i ti?n và phát tri?n, tên tu?i MG là hình m?u c?a ngành ôtô anh qu?c, c?ng nh? là ngu?n c?m h?ng cho nh?ng tay ?ua mu?n h??ng th? nh?ng chi?c xe mang tiêu chu?n ch?t l??ng âu l?c.

th??ng hi?u ?ã ???c phân b? trên 39 v??ng qu?c và vùng lãnh th?, chi?m h?u 6 nhà máy l?p ráp th? gi?i, v?i g?n 300.000 dòng s?n ph?m ??n tay ng??i s? d?ng m?i n?m.

T?i TPHCM, dù ch? m?i xu?t hi?n vào gi?a tháng 3/2021 nh?ng “tân binh” MG ?ã s?m chinh ph?c ???c ng??i mua.

Anh Nguy?n Hùng V? (huy?n Th?ch Hà, Hà T?nh) chia s?: “Gia ?ình tôi ?ã chi?m l?nh chi?c xe MG HS ???c g?n 4 tháng và c?m nh?n th?y c?c k? ?ng ý. V?i báo giá thành hài hòa, các trang thi?t b? ti?n nghi, m?i nh?t, an toàn, n?i tr?i là máy ??m, ch?y êm khi?n tôi c?m nh?n th?y hoàn toàn yên tâm khi ng?i sau tay lái”.

???c coi là v?a túi ti?n nh?ng hai ki?u m?u xe MG HS & MG ZS l?i chi?m h?u máy móc ch?t l??ng, n?i th?t sang tr?ng, kho?ng không r?ng rãi và ?ang c?nh tranh phân khúc SUV t?t nh?t.

??i v?i quý khách tr? thích s? m?i l?, khác bi?t & ?? cao tính an toàn thì hãng ô tô MG ???c coi là m?t tên tu?i r?t khó b? l?.

Ch??ng trình ?u ?ãi tháng 12 t?i MG TPHCM:

  • Gi?m ngay ti?n m?t các lo?i xe MG HS, MG ZS
  • Gi?m m?t n?a thu? c??c b? ??i v?i xe MG HS 2.0
  • T?ng b?o hi?m thân v? 12 tháng
  • T?ng ph? ki?n chính nhà s?n xu?t t?t nh?t
  • Quà t?ng s?c kh?e vitamin shoppe nh?p kh?u t? USA
  • BH 5 n?m gi?i h?n max s? km
  • không tính phí 5 l?n b?o d??ng (toàn ph?n và nhân công)
  • không tính phí 5 n?m d?ch v? c?u h? 24/7.

Xem thêm: b?ng giá xe mg

Like it? Share it!


mua xe tot

About the Author

mua xe tot
Joined: July 31st, 2020
Articles Posted: 37

More by this author