MG HS 2.0T LUX AWD Trophy ho tro giam truoc ba

Posted by mua xe tot on October 10th, 2021

Ch??ng trình ??t hàng online là gi?a nh?ng hành ??ng thi?t th?c mà MG n??c ta ?ã ti?n hành t? tháng tr??c ?ó nh?m sát cánh??ng hành cùng các quý khách trên m?i l?i ?i an toàn, t? ?ó v??t tr??c giai ?o?n gian kh? do tác ??ng c?a d?ch b?nh.

trong tháng 10/2021, các quý khách mua dòng s?n ph?m MG HS  MG ZS ti?p t?c nh?n ???c r?t nhi?u khuy?n mãi.

C?ng vào tháng 10, MG VN ti?n hành th? nghi?m n?n t?ng buôn bán online thông qua website: https://onlineshowroom.mgmotor.com.vn/ nh?m nâng cao tr?i nghi?m khách hàng trong th?i ??i bùng n? buôn bán online tóm l?i & ngành ô-tô nói riêng.

“N?n t?ng bán buôn online s? là c?u n?i ti?p c?n gi?a các s?n ph?m ch?t l??ng c?a MG & quý khách nh? nâng cao tr?i nghi?m mua s?m công d?ng  an toàn h?n trong quy trình d?ch b?nh v?n c?t truy?n h?t s?c ph?c t?p. MG Vi?t Nam m? ??c nh?n ???c bình lu?n c?a quý khách ?? hoàn thi?n h?n các tính n?ng, t?ng ti?n ích & tr?i nghi?m cho ch? xe nhi?u h?n n?a trong t??ng lai”, ông Teh Kim Hwa, TG? TC Services n??c ta (??n v? phân b? ??c quy?n tên th??ng hi?u MG t?i Vi?t Nam) chia s?.

t?t c? Nhi?u m?u SUV c?a MG ??t ch?ng ch? an toàn cao nh?t: 5 sao Euro Ncap (MG HS), 5 sao ASEAN Ncap (MG ZS) & h? th?ng l?c b?i m?n PM2.5 ???c ?ã tích h?p s?n ? trên xe ??u ?ã có m?t t?i h? th?ng ??i lý chính hãng trên toàn n??c ?? khách hàng hoàn toàn có th? ??n tr?i nghi?m tr?c ti?p hay liên h? lái th? ngay t?i nhà.

không ch? có v?ycùng v?i th?a thu?n c?i ti?n và phát tri?n lâu dài h?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam, MG là hãng xe h?i duy nh?t th?c hi?n chính sách: n?o hành 5 n?m gi?i h?n max s? l??ng km, 5 l?n b?o d??ng không l?y phí (bao g?m v?t t? & nhân công) v?i giá tr? lên ??n 12 triêu VN? cùng 5 n?m t?n d?ng d?ch v? c?u h? MG Care 24/7 cho c?c b? các lo?i xe MG xu?t x??ng t?i VN.

Xem thêm: https:/muaxetot.vn/mg-hs/

Like it? Share it!


mua xe tot

About the Author

mua xe tot
Joined: July 31st, 2020
Articles Posted: 37

More by this author