Trung tâm hàn ngữ sejong Tốt nhất cho tổng thể

Posted by khan0079 on November 9th, 2021

Hàn ng? sejong Institute Foundation (KSIF) là m?t t? ch?c công l?p tr?c thu?c B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch Hàn Qu?c nh?m qu?n lý Trung tâm hàn ng? sejong và ?? m? r?ng v?n hóa Hàn Qu?c. KSIF là t? ch?c giáo d?c l?n nh?t th? gi?i dành cho nh?ng ng??i nói ti?ng Hàn không ph?i là b?n ng?. Là m?t ph?n trong m?c ?ích c?a mình, KSIF ?ã m? chi nhánh trung tâm khu v?c ??u tiên c?a mình, Hàn ng? sejong.
 
KSIC Hoa K?, n?m ? trung tâm thành ph? LA và trong Trung tâm Hàn Qu?c ? Mid-Wilshire, ?ang nâng cao tiêu chu?n cho các ch??ng trình ti?ng Hàn khác trong khu v?c và tìm ki?m h?p tác ?? t?o ra các ch??ng trình hi?u qu? thông qua v?n hóa và ngôn ng? v?i m?t s? c? s? công l?p ? trung tâm Hàn Qu?c nh? ?n.
Chúng tôi có các l? trình khác nhau cho các khóa h?c, tùy thu?c vào trình ?? ki?n th?c ti?ng Hàn hi?n t?i c?a b?n. Ch??ng trình phù h?p cho nh?ng ai mu?n tìm hi?u thêm v? Trung tâm ti?ng hàn và v?n hoá.
C?p ?? này ???c thi?t k? cho nh?ng sinh viên ch?a bao gi? h?c ti?ng Hàn. B?n s? có ???c ki?n th?c v? h? th?ng ch? vi?t c?a Hàn Qu?c, Hangeul, các ??c ?i?m ng? âm, t? v?ng và cách di?n ??t c? b?n. N?u b?n ch?n tùy ch?n này, b?n c?ng s? h?c các c?m t? và ng? pháp c? b?n.

Trung tâm ti?ng Hàn Ch??ng trình chuyên sâu

Các Hàn ng? sejong Vi?n Giáo d?c và Các v?n ?? Qu?c t? cung c?p t?t c? các d?ch v? h? tr? và h? tr? cho các ch??ng trình du h?c c?ng nh? ch??ng trình ITS, ch??ng trình IMP và ch??ng trình th?c hành TESOL. Chúng tôi cung c?p nhi?u ch??ng trình ngo?i ng? ch?t l??ng phù h?p v?i nhu c?u, s? thích và trình ?? khác nhau c?a t?ng h?c sinh.
Các gi?ng viên ti?ng Hàn và ng??i n??c ngoài có trình ?? và n?ng ??ng c?a chúng tôi, nh?ng ng??i có chuyên môn, kinh nghi?m và s? t?n tâm c?ng nh? c? s? v?t ch?t hi?n ??i c?a chúng tôi t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c h?c ngo?i ng? c?a b?n. Vi?n Giáo d?c và Quan h? Qu?c t? Sejong là n?i b?n có th? hi?n th?c hóa ??c m? tr? thành nhà lãnh ??o toàn c?u.
Sejong r?t bi?t ?n khi ???c x?p h?ng cao nh?t Trung tâm hàn ng? sejong ? Singapore. Chúng tôi ?ã cung c?p thành công các khóa h?c ti?ng Hàn cho hàng nghìn h?c viên nhi?t tình c?ng nh? nhi?u công ty uy tín ?ang tìm ki?m nh?ng bài h?c ti?ng Hàn vui v? và hi?u qu? t? trình ?? S? c?p ??n Cao c?p.

Like it? Share it!


khan0079

About the Author

khan0079
Joined: May 20th, 2021
Articles Posted: 35

More by this author