Jak przeprowadzić migrację do Zimbra Desktop

Posted by Daniel Jones on December 15th, 2021

Zimbra to popularna aplikacja do obs?ugi poczty e-mail, która jest powszechnie u?ywana przez ludzi na ca?ym ?wiecie do zarz?dzania kontem u?ytkownika i przechowywania plików w jednym miejscu. U?ytkownik mo?e obs?ugiwa? ca?e elementy swojej skrzynki pocztowej, w tym foldery, kontakty, kalendarze, notatki, zadania itp. Bez wzgl?du na to, ile zawiera przydatnych funkcji, u?ytkownicy napotykaj? problem podczas synchronizacji plików. W tym blogu poka?emy Ci, jak migrowa? pliki Zimbra do Outlooka. U?ytkownik mo?e ?atwo przeprowadzi? migracj? Zimbra Desktop za pomoc? niezawodnego narz?dzia.

Aby przenie?? pliki Zimbra TGZ do formatu pliku Outlook, u?ytkownik musi najpierw wyodr?bni? dane TGZ z Zimbra. Po rozpakowaniu plików TGZ u?ytkownik powinien zaimportowa? pliki Zimbra do programu Outlook za pomoc? niezawodnego konwertera Zimbra do Outlook.

U?yj KDETools Zimbra to Outlook Converter, aby przeprowadzi? migracj? Zimbra Desktop

Zaleca si? wybór konwertera KDETools Zimbra do Outlooka w celu migracji plików Zimbra do formatu Outlooka. Narz?dzie posiada szerok? gam? funkcji, dzi?ki którym ca?a migracja plików jest szybsza i bezpieczniejsza. Narz?dzie obs?uguje funkcj? „konwersji wsadowej”, która pozwala u?ytkownikowi wybra? wiele plików Zimbra za jednym razem. U?ytkownik mo?e migrowa? pliki Zimbra do ró?nych typów plików, takich jak PST, MBOX, EML, EMLX, MSG, HTML, vCal, vCard, PDF itp. U?ytkownik mo?e skorzysta? z funkcji „Message Filtration”, która pozwala u?ytkownikowi wybra? pliki mi?dzy dwiema datami. U?ytkownik mo?e równie? skorzysta? z funkcji „Podgl?d” i wy?wietli? wszystkie pliki przed rozpocz?ciem procesu migracji.

Migracja plików Zimbra TGZ do Outlooka za pomoc? KDETools Zimbra to Outlook Converter

? Pobierz, zainstaluj i uruchom KDETools Zimbra to Exchange Converter na swoim komputerze.
? Kliknij zak?adk? „Preferencje” z przycisku Menu.
? Kliknij kart? „Otwórz”.
? Wybierz pliki Zimbra TGZ, które chcesz przenie??.
? Z dost?pnych opcji wy?wietlanych na ekranie wybierz format pliku, który chcesz przenie??.
? Teraz zapisz plik .tgz w wybranej lokalizacji.
? Kliknij przycisk „Zapisz plik”.
? Kliknij zak?adk? „OK”.

Wi?kszo?? u?ytkowników pope?nia powszechny b??d, u?ywaj?c r?cznej metody migracji plików Zimbra do Outlooka. Zaleca si? wybór niezawodnego i profesjonalnego zautomatyzowanego narz?dzia do migracji plików Zimbra do formatu plików programu Outlook. Korzystanie z zaawansowanego oprogramowania zapewnia bezpiecze?stwo i migracj? plików bez utraty jakichkolwiek danych.


Czyta? Jeszcze:  https://www.kdetools.com/zimbra/

Like it? Share it!


Daniel Jones

About the Author

Daniel Jones
Joined: April 17th, 2019
Articles Posted: 113

More by this author