MG ra mat dai ly 3s tai VN

Posted by mua xe tot on December 31st, 2021

Ngày 20/12/2021 t?ng công ty Tan Chong khai tr??ng ??i lý MG Tr??ng Chinh t?a l?c t?i ??a ?i?m 765 Tr??ng Chinh, Ph??ng Tây Th?nh, Qu?n Tân Phú, cung ???ng ???c g?i là “Ph? ô tô” s?m u?t nh?t t?i Thành Ph? H? Chí Minh.

MG Tr??ng Chinh do doanh nghi?p C? ph?n t?ng công ty ??u t? mi?n nam Group ??u t? v?i di?n tích xây d?ng h?n 2000 m2.MG Tr??ng Chinh ???c xây d?ng theo tiêu chu?n MG toàn c?u, cung c?p không thi?u các d?ch v?: ph?i bày  cung c?p các lo?i xe MG; d?ch v? h?u mãi (B?o hành, b?o d??ng, s?a ch?a) cung c?p ph? tùng chính nhà s?n xu?t.

Là thành viên c?a trong s? nh?ng t?ng công ty cao c?p n?m trong l?nh v?c ô-tô, MG Tr??ng Chinh s? là ??a ?i?m ch? tín ?? quý khách hoàn toàn có th? tr?i nghi?m các dòng s?n ph?m xe ô tô t?i t? tên th??ng hi?u ?ình ?ám anh qu?c??ng th?i yên tâm v?i d?ch v? h?u mãi tiêu chí châu âu t?i n??c ta.

có m?t t?i Th? ph?n ??y c?nh tranh c?ng nh? Thành Ph? H? Chí Minhbên c?nh s? ??u t? k? càng v? c? s? v?t ch?t, MG Tr??ng Chinh c?ng không ng?ng ??u t? vào ??i ng? nhân s? tr? có ti?m l?c, kinh nghi?m, ???c ?ào t?o b?i các Chuyên Viên b?c nh?t?áp ?ng tiêu chí MG th? gi?i v?i m?c ?ích cao nh?t ?em ??n nhi?u h?n s? ?ng ý cho ch? xe m?t khi ?ã l?a ch?n tên tu?i MG & MG Tr??ng Chinh.

Xem thêm:

mg zs giá l?n bánh

xe ô tô mg hs

Like it? Share it!


mua xe tot

About the Author

mua xe tot
Joined: July 31st, 2020
Articles Posted: 37

More by this author