Uspešno spletno poslovanje z Google My Business

Posted by AD SEO on January 4th, 2022

Kaj potrebujemo za uspešno spletno poslovanje? Tu imamo pravzaprav precej proste roke, saj se internet stalno razvija in na dan prihajajo nove rešitve, ki nam omogo?ajo trgovanje ter opravljanje storitev preko spleta. Tradicionalno se za to uporabljajo spletne strani in spletne trgovine, vse bolj pa se posluje tudi preko drubenih omreij. Vsekakor je pametno izkoristiti razli?ne kanale, s katerimi doseemo svojo ciljno publiko, v vsakem primeru pa bomo za to potrebovali primerno predstavitev svojega podjetja in ponudbe.

Ravno to pravzaprav spletna stran sploh je. Predstavlja podjetje in ponudbo, ob tem pa privablja ob?instvo in nagovarja potencialne stranke. Da bi uspeli svojo ponudbo predstaviti širnemu spletnemu ob?instvu, moramo pripraviti ustrezno predstavitev in jo prikazati tam, kjer se zadruje najve? uporabnikov spleta. Velika ve?ina uporabnikov spleta iš?e informacije s pomo?jo spletnih iskalnikov, med katerimi ima avtoriteto vsekakor Google. Tako se pri pripravi atraktivne predstavitve svoje ponudbe upravi?eno osredoto?amo na uspešen prikaz v sklopu Googlovih orodij. Ciljamo predvsem na visoko uvrstitev na seznamu rezultatov Googlovega iskalnika, kar je izrednega pomena za uspešno spletno poslovanje.

Da bi res lahko pripravili u?inkovito predstavitev, bomo eleli izkoristiti tudi orodje Google My Business. To še dopolnjuje obi?ajno predstavitev spletne strani med rezultati iskanj, tako pa pritegnemo pozornost ve?jega spektra svoje ciljne publike. Vsekakor je prav to pot do uspeha, s katero prehitimo konkurenco. 

Google My Business pomaga tudi tistim, ki ne poslujejo preko spleta

Vsako podjetje mora imeti svojo spletno predstavitev, tudi ?e ne posluje preko spleta. Ravno tem podjetnikom bodo orodja Google My Business verjetno najbolj koristila. 

Velik potencial bodo prepoznali predvsem tisti, ki poslujejo v panogah, po katerih pogosto povprašujemo preko spleta. To so podjetja, ki imajo svoje poslovalnice strateško postavljene na lokacijah, kjer lahko privabijo najve? obiska, predvsem kakšni turisti?ni ponudniki, gostinci, tudi storitvene dejavnosti. Prav tako je u?inkovita spletna predstavitev pomembna za tiste dejavnosti, ki pri strankah zahtevajo nekaj ve? premisleka in primerjave ponudbe, sploh ?e to vklju?uje tudi ve?je finan?ne transakcije – recimo trgovanje z nepremi?ninami in vozili, opravljanje gradbenih del, organizacija dogodkov …

Kako lahko Google My Business pomaga podjetnikom v teh panogah? Omogo?a nam pripravo podrobnejše predstavitve, ki ne vklju?uje le povezave in kratkega opisa med rezultati v spletnem iskalniku. Ob seznamu rezultatov za relevantne klju?ne besede lahko ob?instvu prikaemo kartico z dodatnimi informacijami, tako pritegnemo ve? pozornosti in e takoj predstavimo svojo ponudbo. To je velika prednost v primerjavi s konkurenco, ki ima na seznamu rezultatov le svojo povezavo. Google My Business nam omogo?a, da pripravimo podrobno predstavitev in strankam ponudimo monost za hiter nakup ali naro?ilo storitev, ali pa jih vsaj privabimo na svoje spletiš?e, kjer se lahko podrobneje seznanijo s ponudbo.

Tudi tisti, ki na svoji spletni strani ne omogo?ajo neposrednega nakupa ali naro?ila, bodo torej dobro izkoristili dodatne funkcionalnosti, ki jih ponuja Google My Business. Pritegnejo lahko veliko ve? pozornosti in prepri?ajo širši krog spletnega ob?instva, nato pa predstavijo svojo ponudbo brez strahu, da bi potencialne stranke ušle h konkurenci. To pa je le ena izmed prednosti orodja Google My Business.

Google My Business omogo?a predstavitev na Googlovih zemljevidih

Google ponuja razli?na orodja, ki so zelo uporabna pri brskanju po spletu. Poznamo seveda iskalnik, uporabljamo e-poštni predal Gmail, zelo priljubljeni pa so tudi Google zemljevidi. Prav na zemljevidu pogosto iš?emo lokalne ponudnike za izdelke in storitve. Predvsem to velja za turisti?no ponudbo in gostinstvo, a prakti?no vsa podjetja bodo s predstavitvijo na zemljevidu pritegnila dodatno pozornost in prepri?ala potencialne stranke, ki iš?ejo informacije na ta na?in.

Kako pri tem pomaga Google My Business? Omogo?a nam dodajanje podjetja na Google zemljevide in pripravo posebne predstavitve. Tu imamo sicer podobno nalogo kot pri oblikovanju kartice za iskalnik, pripravimo podrobnejšo predstavitev, navedemo odpiralne ?ase in detajle glede poslovanja. Pomembno je, da dolo?imo to?en naslov poslovalnice in opišemo dostop, dodamo tudi slike in mnenja zadovoljnih strank. Takšna predstavitev na zemljevidu naredi ogromno razliko za tiste, ki nudijo svoje izdelke in storitve v fizi?nih poslovalnicah. A tudi podjetja, ki poslujejo preko spleta, lahko na ta na?in pritegnejo pozornost zainteresiranega ob?instva in si pomagajo pri uspešnem poslovanju. Vsekakor se spla?a izkoristiti vse, kar nam ponujajo orodja za pripravo u?inkovite predstavitve v Googlovem ekosistemu – nenazadnje se prav tu zbira širok krog ciljne publike, ki jo elimo pretvoriti v stranke.

Like it? Share it!


AD SEO

About the Author

AD SEO
Joined: February 6th, 2020
Articles Posted: 423

More by this author