krema proti celulitu

Posted by yogesh chauhan on February 15th, 2022

LUSKAVICA – ne-infekcijska vnetna kona bolezen

 1. Uvod

Luskavica oz. psoriaza je kroni?na ponavljajo?a vnetna bolezen koe. Je ena najpogostejših konih bolezni. Navadno se pojavlja postopno, bolnika pa lahko spremlja vse do konca ivljenj. Prizadene 1-2% prebivalcev Evrope in Severne Amerike. Podatki za Slovenijo so podobni. Zbolijo predvsem belci (predvsem prebivalci Ferskih otokov – 2,8%), redkeje ?rnci, Indijanci in Eskimi; sorazmerno pogosto so prizadeti tudi sorodniki bolnikov. Za osebe z luskavico je med drugimi zna?ilno tudi to, da mnogo pogosteje zbolijo za kardiovaskularnimi bolezni, hipertenzijo, dislipidemijami, KV?B ipd.


 1. Delitev luskavice

Po starosti bolnikov ob izbruhu bolezni razlikujemo dva tipa:


 • zgodnja psoriaza (tip 1):  za?ne se pred 40. letom starosti, druinska anamneza je pogosto pozitivna; zaznavna je povezanost s HLA-antigeni CW6, BW57 in DRB1 (DR7). 
 • pozna psoriaza (tip2): pojavi se po 40. letu starosti, druinska anamneza je pogosto negativna, ?eprav so kone spremembe blaje, so pogosteje prizadeti sklepi in nohti. Zelo redka so prva znamenja bolezni v zgodnjem otroštvu ali visoki starosti. Spola sta števil?no priblino enako zastopana.

Danes velja, da je psoriazapoligenska, multifaktorsko povzro?ena bolezen. Dedna komponenta je dokaj o?itna, saj je povezana s kromosomi 1q, 4q, 6p, 17q in drugimi. Verjetnost, da bodo otroci zboleli za psoriazo, je 10-20%, kadar ima bolezen eden od staršev, kadar jo imata oba, pa 60-70%. Monost, da za psoriazo zbolita oba, je pri enojaj?nih dvoj?kih 90%, pri dvojaj?nih pa 30%.


 1. Kaj sproi luskavico?

Pri delu z bolniki poznamo razli?ne sproilne dejavnike, ki pri ljudeh z geneti?no dispozicijo sproijo luskavico: akutne infekcije, izpostavljenost kemi?nim agensom nekatera zdravila (beta-blokerji, litij, ACE-inhibitorji, NSAID klorokvin,..), alkoholizem, endokrine motnje, poklicno preobremenitev in razni psihi?ni in drugi stresi. Moni sproilci so tudi ariš?ne infekcije in streptokokni superantigeni. Tako se npr. psoriaza prvi? pojavi ali pa poslabša po preboleli angini. Tudi moganska poškodba lahko deluje podobno. Zna?ilno je, da se na mestu draenja koe ali blaje poškodbe pojavi nova  psoriati?na vzbrst (izomorfni drailni u?inek, Köbnerjev fenomen).

 1. Kako se kae luskavica?

Pri vulgarni psoriazi navadno ni splošnih simptomov. Ob nenadnem širjenju, kot tudi med lokalno terapijo, je mono zmerno srbenje. Pri hudih oblikah psoriaze spremljajo srbenje tudi zve?ana temperatura, mrzlica, splošna slabost, izgubljanje teko?ine s posledi?no izsušenostjo in bole?ine v sklepih. Lahko je omejena delovna zmonost bolnika. Duševne reakcije so sorazmerno pogoste zaradi vidnih sprememb, dolgotrajnosti bolezni, spremljajo?ih dnevnih teav, zaradi terapije in spremenjenih odnosov v okolju, kjer bolnik ivi in dela.

Zna?ilne so ostro omejene bun?ice (papule), pokrite z luskami, ki se rade zdruijo v ve?je rde?e ploš?e (plake). V dolo?enih primerih se okoli prizadetih podro?ij pojavi tudi bela koncentri?na lisa, ki nastane zaradi vazokonstrikcije blinjih il (Woronoffov prstan).  Luske, ki pokrivajo psoriati?ne spremembe, so srebrnkaste in se rade odluš?ijo. Strugane s skalpelom ali mlete s prsti so podobne ostrukom stearinske sve?e (fenomen sve?e). Pri nadaljevanju struganja je luskastih plasti ve?, ko bi pri?akovali. V primeru, da ostranimo vse površinske plasti prizadete koe, naletimo na zadnjo tanko, prosojno, vlano plast, ki pokriva spodaj lee?e lezije (fenomen zadnje plasti oz. koe) .Na koncu se pokaejo še pik?aste krvavitve, fenomen krvave rose ali Auspitzov fenomen. Opisane spremembe uvrš?amo med pomone diagnosti?ne simptome. Pomembno je, da so psoriati?ne vzbrsti ostro omejene od sosednje zdrave koe.

Po poteku bolezni razlikujemo 3 tipe:


 • eksantemska (obsena) psoriaza: Pogosta po preboleli angini ali infekciji zgornjih dihal. Drobne psoriati?ne spremembe nastanejo v nekaj dneh ali tednih povsod po telesu. Mono je spontano izboljšanje. 


 • kroni?na stacionarna (stalna) psoriaza: Najpogostejša oblika. Zna?ilna so ve?ja ariš?a in kroni?en potek, predilekcijska mesta so pogosto prizadeta.


 • eksudativna (vlana) psoriaza: Oblika, pri kateri prevladuje eksudativno vnetje. ariš?a so ivo rde?a, v?asih skoraj vijoli?na. Ta oblika rada preide v najhujše oblike psoriaze, eritrodermi?no, pustulozno ali atropatsko.
 1. Kako zdravimo luskavico?

Luskavica je kona bolezen, ki ima najbolj širok spekter glede monosti zdravljenja. Odlo?itev glede izbora najprimernejšega na?ina zdravljenja je povezana z individualno obravnavo bolnika in je odvisna od klini?ne oblike bolezni, razširjenosti in lokacije konih sprememb, starosti in spola bolnika, pridruenih bolezni in u?inka predhodnega zdravljenja. Ocena razmerja med u?inkovitostjo zdravljenja in z njim povezanimi stranskimi u?inki je osnovno merilo pri na?rtovanju zdravljenja bolnikov z luskavico.

Sodoben pristop k zdravljenju bolnikov z luskavico temelji na izbiri zdravljenja, ki zagotavlja hitro in u?inkovito za?etno izboljšanje klini?ne slike ob najmanjših monih stranskih u?inkih. Sledi vzdrevalno zdravljenje, s katerim ohranjamo doseeno in prepre?ujemo poslabšanje bolezenskega stanja. (1)


Oblike zdravljenja

Naju?inkovitejše zdravljenje luskavice je na?rtovano zdravljenje, pri katerem upoštevamo osnovne smernice stopenjske, kombinirane in izmeni?ne oblike zdravljenja:

Stopenjska oblika zdravljenja:

Zdravljenje se pri?ne z zdravili, ki hitro privedejo do izboljšanja bolezenskih znakov, nato pa je mono nadaljevanje zdravljenja z zdravili, ki imajo manj stranskih u?inkov in se lahko uporabljajo dalj ?as kot vzdrevalna terapija.

Kombinirana oblika zdravljenja:

Zdravljenje se pri?ne z dvema ali ve? zdravili. Prednost te oblike zdravljenja je v tem, da omogo?a uporabo nijih odmerkov posameznih zdravil, predvsem tistih, ki imajo stranske u?inke, ob enakem zdravilnem u?inku. Doseeno izboljšanje konega stanja se lahko vzdruje z enim izmed zdravil, ki je bilo predhodno uporabljeno za kombinirano zdravljenje.

Izmeni?na oblika zdravljenja:

Zanj je zna?ilna pravo?asna zamenjava zdravila, da bi se izognili stranskim u?inkom zaradi kumulativnega odmerka posameznega zdravila. Po dolo?enem ?asovnem intervalu moramo zdravljenje z nekaterimi zdravili prekiniti in ga nadaljevati na ustrezen na?in.

Bolnike z lajimi oblikami luskavice praviloma zdravimo le z lokalno terapijo, saj je v ve?ini primerov koa prizadeta le v 10%. Takih bolnikov je najve? (75%).  Pri bolnikih s tejimi oblikami bolezni pa uporabljamo sistemsko zdravljenje, pogosto v kombinaciji z lokalno terapijo. (1,2)

Lokalno zdravljenje

Salicilna kislina 

Uporabljamo jo predvsem kot keratolitik, za odstranjevanje lusk ali kot dodatek drugim antipsoriatikom, ker pove?a njihovo delovanje globlje v koi. Pri spremembah na trupu in udih predpisujemo 3-6% salicilno kislino v razli?nih podlagah, pri spremembah na lasiš?u 5-10% v enakih delih ricinovega in olivnega olja, pri spremembah na dlaneh in stopalih pa 10-20% v vazelinu. Salicilne kisline praviloma ne uporabljamo pri otrocih zaradi mone ve?je resorpcije.

Cignolin (ditranol, antralin) 

deluje lokalno citostati?no in se pripravlja kot 0,1-4% v cinkovi plasti z dodatkom 3% salicilne kisline. Pri nas ni registriran, ker obarva koo in perilo ter lahko povzro?i dermatitis. Predpišemo ga pri kroni?nih oblikah vulgarne psoriaze.

Katrani

Delujejo protivnetno in keratoplasti?no. Pri zdravljenju psoriaze navadno uporabljamo 5-10% pixlithanthracis (premogov katran). ?istih karanov redko uporabljamo zaradi monega karcinogenega u?inka. Previdnost je potrebna, ?e jih uporabljamo hkrati z obsevanjem z UVB arki. Znane so kombinacije katrana s kortikosteroidi in salicilno kislino-

Kortikosteroidi (KS) 

V obliki losjonih, kremah in mazilih zdravimo predvsem ariš?a, ki se e odluš?ena, vendar le krajši ?as. Pri dolgotrajnejši uporabi na ve?jih površinah koe lahko povzro?ajo trajne poškodbe: koa postane tanka, skozi njo prosevajo krvni ile, na njej raste ve? dlak kot navadno. Nevarnost je ve?ja, ?e rabimo fluorirane KS ali nepropustni zavoj (folijo): Kadas s KS zdravimo ve?je površine koe, lahko delujejo tudi sistemsko. Lokalno zdravljenje v otroški dobi zahteva posebno pozornost.

Kalcipotriol 

Je sorazmerno novo zdravilo, ki je analog vitamina D3. Deluje protivnetno, antiproliferativno in vpliva na diferenciranje keratinocitov. V prodaji je krema z 0,005% kalcipotriola. Zdravimo 6-8 tednov, predvsem kroni?na ariš?a na trupu in udih. Dobri rezultati zdravljenja so tudi pri otrocih. Ni primeren za uporabo na koi obraza, ker lahko drai. Novejša izpeljanka je kalcitriol krema, v koncentraciji 3mg/g 1 do 2-krat dnevno, ne drai koe, lahko se kombinira s fototerapijo. Ko doseemo izboljšanje, nadaljujemo zdravljenje z nevtralnimi mazili (hladilna mazila) ter UV obsevanjem. Kopeli s teko?imi mili ali šamponi lahko z dodatkom olivnega olja tudi koristijo. (1)
Sistemsko zdravljenje

Kortikosteroidi

Psoriaze praviloma ne zdravimo sistemsko s kortikosteroidi, ker hromijo nadledvi?no lezo. Bolezen se namre? po prekinitvi take terapije poslabša. KS pri priporo?amo le pri hudih oblikah artropati?nepsoriaze, pri eritrodermijah in hudi pustuloznipsoriazi.

Retinoidi

Od retinoidov uporabljamo acitretin , ki zavira pospešeno proliferacijokeratinocitov. Deluje tudi protivnetno, zmanjšuje število polimorfonuklearnih levkocitov in ima še druge u?inke. Acitretin svetujemo pri hudih, razširjeni oblikah psoriaze, pri eritrodermi?ni, pustulozni in atropatski obliki. Redno nadzorujemo transaminaze, holesterol, krvni sladkor, trigliceride (na 4-6 tednov), zmerno pove?ane koli?ine se navadno normalizirajo po zaklju?ku zdravljenja

Kontraindikacije so bolezni jeter, pove?ane koli?ine lipidov v krvi, zlasti holesterola, in nose?nost zaradi teratogenosti. Pri enskah v rodni dobi ga smemo uporabiti le, kadar je mona zanesljiva zaš?ita pred zanositvijo, ki jo uvedemo mesec dni pred zdravljenjem. Bolnica ne bi smela zanositi še dve leti po zaklju?ku zdravljenja.

Citostatiki

Uporaba citostatikov zahteva previdnost in izkušnje. Uporaben je antimetabolitmetrotreksat, ki inhibira sintezo DNA v S-fazi. Indiciran je pri hujših oblikah psoriaze. Kontraindikacije so bolezni jeter in krvotvornih organov. Potrebne so redne laboratorijske kontrole delovanja jeter in periferne krvi, predvsem trombocitov.

Ciklosporin

Dajemo ga 4-6 tednov, 3-5 mg/kg telesne tee. Stranski u?inki so predvsem pove?anje krvnega pritiska, okvara ledvic, hipertrofija dlesni, v?asih tudi prebavne motnje, glavoboli. Krvni pritisk in delovanje ledvic nadzorujemo še nekaj tednov po kon?anem zdravljenju. Na triš?u so tudi nova imunosupresivna zdravila (npr. takrolimus in askomicin). Pri njihovi uporabi se svetuje previdnost.

Fotokemoterapija

Fotokemoterapija je metoda, pri kateri uporabljamo umetno UV sevanje z valovno dolini priblino 365 nm hkrati s sredstvom za fotosenzibilizacijo. Psoraleni so fotoaktivnifurokumarini, ki jih uporabljamo hkrati z UVA sevanjem. Metodo imenujemo PUVA (psoralen + UVA). Najpogosteje rabimo fotosenzibilator 8-metoksipsoralen (8-MOP) v odmerku 0,6 mg/kg telesne tee. Najvišjo koncetracijo v krvi doseemo priblino 2 uri po zauitju, kar je najprimernejši ?as za izpostavljanje UVA sevanju. Prednost PUVA metode je, da se izognemo sevanju z UV arki valovnih dolin 325 nm, ki so potencialno karcinogene za koo. Neugodna stran je,d a 8-MOP ostane v krvi še ve? ur po terapiji, zato se mora bolnik izogibati sonca še vsaj 8 ur in nositi temna zaš?itna o?ala. Omenjeni neugodnosti se lahko izognemo, ?e nanesemo 8-MOP neposredno na koo, npr. s kopeljo. Kontraindikacije so bolezni jeter, ledvic in hujše splošne bolezni.

Druga metoda te vrste je SUP (selektivna UV-fototerapija), pri kateri uporabljamo UVB sevanje s krajšo valovno dolino (310-325 nm) brez sredstev za fotosenzibilizacijo. Moni so drugi na?ini fototerapije, npr. povezava opisanih metod z retinoidi.

Biološka zdravila

Predvidena so za zdravljenje tejih oblik luskavice, pri katerih so iz?rpane vse druge terapevtske monosti. Njihovo delovanje je specifi?no, usmerjeno proti imunskim mehanizmom, ki povzro?ajo nastanek in vzdrevanje konih sprememb pri luskavici. Gre za monoklonska protitelesa (IgG1) pridobljena z rekombinantno DNA tehnologijo, ki blokirajo aktivna mesta na tar?nem antigenu in onemogo?ajo njegovo biološko funkcijo. Teh zdravil je ve?. Pri nas so v uporabi zaviralci TNFα: infliximab, dalimumab in eteranecept ter zaviralec interlevkinov IL 12/23 ustekinumab.

Številne raziskave kaejo, da je uporaba omenjenih zdravil dokaj varna v primerjavi s konvencionalnimi zdravili. Aplikacija je enostavna in se lahko uporablja dalj ?asa brez resnejših stranskih u?inkov.

Balneofizioterapija

Pomembno mesto v zdravljenju psoriaze imajo naravna zdraviliš?a, predvsem s termomineralnimi vodami. U?inki takšnega zdravljenja so dobri in dokaj trajni. Koristijo termomineralna voda, klima, psihi?na sprostitev, menjava okolja, spremenjen na?in prehrane, program strokovno izbranih telesnih dejavnosti, razli?ni postopki fizikalne terapije itd. Med taka zdraviliš?a sodijo pri nas Terme Olimia Pod?etrtek in Moravske toplice.

Heliotalasoterapija

Priporo?a se tudi zmerno son?enje in kopanje v morju. UV arki zavirajo sintezo DNA v jedrih keratinocitov in s tem njihovo pospešeno delitev. Razširjena je tudi uporaba umetnih virov UV sevanja.

Alternativna medicina

Psoriaza je še vedno bolezen, za katero ni vzor?nega zdravila. Številni bolniki zato iš?ejo alternativne monosti zdravljenja in od tega pri?akujejo boljše uspehe. Metode so po mnenju bolnikov v?asih uspešne, vendar to ni znanstveno dokazano.

 1. Prognoza luskavice

Vsak bolnik mora svojo bolezen poznati, njegova okolica mora vedeti, da psoriaza ni nalezljiva . V?asih bolnika diagnoza hudo potre, krizo mu bodo pomagali prebroditi pogovor, psihoterapija ali blago pomirjevalo. Koristi lahko sprememba delovnega okolja. Vsako kroni?no vnetje kjerkoli v organizmu neugodno vpliva na potek bolezni. Zmerna shujševalna dieta lahko koristi debelim bolnikom. Pomembno je, da bolnike, ki se nagibajo k alkoholizmu, pou?imo, da alkohol negativno vpliva na ves organizem, predvsem pa poslabša psoriazo. 

Prognoza bolezni je seveda izredno raznolika. Odvisna je od mnogih faktorjev: starost, lokalizacija, na?ini zdravljenja. V?asih ostanejo individualne lezije mnoga leta, v dolo?enih drugih primerih pa na mestu starih lezij nastanejo nove. Pri nekaterih lahko nastopi celo ve?letno zatišje, vendar hkrati poznamo tudi primere, pri katerih se bolezen progresivno slabša. 

Pri zdravljenju luskavice se je izkazala naravna krema za luskavico in atopijski dermatitis - Bioapifit®, ki z u?inkovinami rastlinskega in ?ebeljega izvora u?inkovito blai in prepre?uje izbruhe luskavice. Klini?na raziskava, kjer so ugotavljali u?inkovitost zdravljenja bolnikov z luskavico z naravno kremo Bioapifit® je pokazala, da je 80% bolnikov doseglo popolno ozdravitev. Krema Bioapifit® vlai, meh?a in celi poškodovano koo. Primerna je tudi za bolnike z atopijskim dermatitisom.

Ve? o kremi Bioapifit® lahko izveste na tej povezavi.

Like it? Share it!


yogesh chauhan

About the Author

yogesh chauhan
Joined: December 31st, 2018
Articles Posted: 489

More by this author