Bonuses From Thirty Croatian At Bookmakers

Posted by Bob Leon on March 21st, 2022


Gdje prona?i bonuse i što u?initi s njima.
U sportskom kla?enju Sharpe se naziva pojedina?nim igra?em ili Bonuses From Thirty Croatian At Bookmakers kladioni?arskim sindikatom, što kladionice shva?aju vrlo ozbiljno. U osnovi, ti igra?i stavljaju velike koli?ine novca na igre i tretiraju svoje oklade kao ulaganje, a ne slu?ajne oklade. Kao rezultat toga, kada se koristi izraz \"oštar novac\", on se odnosi na stranu igre na koju se stru?njaci klade. Kao rezultat toga, znanje kako pratiti oštar novac može biti izuzetno korisno na duge staze. Evo nekoliko savjeta za pra?enje oštrog novca.


Znati Kako Funkcioniraju Sportske Knjige
Da biste pratili oštar novac, važno je razumjeti kako funkcioniraju sportske knjige. U široj javnosti postoji percepcija da kladionice nastoje dobiti jednak broj oklada s obje strane igre. Me?utim, to jednostavno nije istina. Uostalom, kladionice žele profitirati-to?nije profitirati. Kladionice su dobro svjesne trendova povremenih kockara-vole se kladiti i na favorite i na produžetke u ukupnim igrama. Kao rezultat toga, kladionice ?e pružiti povoljnije linije za stranku za koju vjeruju da ?e privu?i više pozornosti javnosti na kla?enje.

Mi smo na društvenim mrežama @Alinsu u tvitu
Jedan od najlakših na?ina da saznate gdje se doga?a oštra akcija je da nas Pratite u Inninis @Inninis. Svakog dana u godini (24/7/365), Cvrku?emo gdje se odvija oštra akcija od 5-7 sati ET. Ako postoje dnevne igre, izvještava se i rana oštra akcija.
To pokriva sve, od glavnih sportova kao što su NFL Alinea, NBA, NHL, Major League Baseball do kolegijalnih sportova, pa ?ak i preko no?i i preko no?i. Ako ste znatiželjni o odre?enoj igri, možete nam i cvrkutati, a mi ?emo vam odgovoriti.
Staza Kretanje Linija I Postotak Uloga
Bilo bi pametno pratiti po?etne linije, trenutne linije i postotak kla?enja za svaku igru za koju biste mogli biti zainteresirani za kla?enje. Po?etna linija i trenutna linija trebaju se koristiti kao usporedba kako bi se utvrdilo u kojem ?e se smjeru linija vjerojatno kretati. Tako?er, kao pojašnjenje, postotak oklada odnosi se isklju?ivo na broj oklada na jednoj strani igre, a ne na iznos oklada. Kao rezultat toga, ako se 75 ljudi kladilo na tim a i 25 ljudi kladilo se na tim B, tada ?e se oklada pove?ati. postotak ?e biti izme?u 75% i 25%. Me?utim, ukupni iznosi oklada za obje mom?adi mogu biti potpuno razli?iti.

Vidi Za Obrnute Linearne Pomake
Ponekad pokreti linija ne idu u smjeru u kojem ste o?ekivali. Na primjer, ako je tim a favorit -4.0 i 75% svih oklada ve? je stavljeno na tim a, tada se o?ekuje da ?e se linija kretati prema -4.5. me?utim, to nije uvijek slu?aj – linija ?e se ponekad kretati u drugom smjeru, prema -3.5. To se naziva povratno kretanje linije. Kada kopate dublje ispod površine, razlog za ovaj povratni potez je taj što se, iako se više kladi na tim a, zapravo više novca kladi na tim B (ainsi autsajder na+). Kao rezultat toga, kladionice ?e biti prisiljene prilagoditi liniju kako bi pokušale privu?i veliki postotak oklada na drugu stranu.
Pogledajte Za Parne Prolaze
Parni potezi zahtijevaju stalno pra?enje kretanja linija i doga?aju se kada skupine kladioni?arskih sindikata istodobno udaraju u sve sportske knjige, prisiljavaju?i sve sportske knjige da istovremeno prilagode svoje linije. Obi?no možete vidjeti veliki skok u liniji, ali ako nema vijesti o ozljedama ili zna?ajnim promjenama, to je obi?no velika oklada. To je osobito istinito ako je oklada blizu vremena igre.
Što zna?i minus ( - ) i plus ( + ) koeficijenti?

Službena stranica zenitbet.com top 5 (Engleska, Njema?ka, Italija, Španjolska, Francuska) + Rusija (ins) daje maržu za ishod, ukupno i hendikep – 2,5-4%. Koeficijenti Za ostale zemlje mogu se razlikovati u dva raspona cijena marže za ishode: srednje legure (ABSIN, Beneluks, druge lige glavnih zemalja) – ishodi 7-7, 5%, as i hendikep – 5-5, 5%; ostala prvenstva – ishod 9,5% i više, ukupno, i hendikep - 7-7, 5%.

Hokej

NHL i KHL: marža na svim tržištima-3-4, 5%. Ostale legure su: rezultat (pojasevi) -7%, ishod (uklju?uju?i produžetke i kaznene udarce) – 5,5%, hendikep i ukupno – 5,5%.

Košarka

Marže su najniže na liniji, uklju?uju?i prekovremeni rad, 2.5-5.5%. Po liniji u glavnom vremenu, marža je 7%. Ukupna marža i prednost su 2,5-5%. Marža je homogena i op?enito neovisna o zemlji prvenstva.

Tenis

Marža jedinstvene tenisice 4-5. 5%.

Kako ra?unamo maržu kladionice

Izbor oklada je dobar
Linija BC \"Zenit\" je klon linije iz popularne marke oklade na INSUS u Ruskoj Federaciji, ponekad s malo pregleda na vlastiti analiti?ki odjel. Linija je ograni?ena na sport, ali se odlikuje velikom dubinom i pripremom svakog doga?aja. Kvaliteta boje je vode?i proizvod. Slikanje na košarci, hokeju, tenisu, odbojci, biatlonu – izvan konkurencije. Imajte na umu varijabilnost linije žrtvovanja za op?e i hendikep, kao i mogu?nosti kupnje za temeljne vrijednosti. U isto vrijeme, uzorak je tako širok karakteristi?an za sve sportove u liniji, što je jak adut odbora. Osim standardne oklade, ve?ina igara nudi nekoliko dodatnih tržišta i bogatu sliku u statistici, što stvara uvjete za igra?e koji se specijaliziraju.

Nogomet

Linija nogomet tako?er uklju?uje tržišta za kla?enje na kaznene udarce, uklanjanje, isticanje ciljeva. Nedostaci uklju?uju gotovo potpuno odsustvo oklada na prekršaje-žute kartone.

Tenis

Teniska linija je detaljna i pruža mogu?nost kla?enja na gotovo sve trenutne turnire, uklju?uju?i najmanje turnire u kategoriji Ninsus i Ninsus. Zadana boja tenis-rezultat, rezultat i hendikep prema igra?ima u utakmici, to?an rezultat utakmice. Na turnirima u Europi i Europi, boja pruža dodatna tržišta, detaljno prvi set, mogu?e scenarije igre i brojna tržišta na statistikama, broj tržišta može premašiti 50.

Košarka

Boja u košarci je vrlo promjenjiva ukupno, a hendikep, puno tržišta na statistike i performanse pojedinih igra?a, slika detaljno svake ?etvrtine utakmice. Za utakmice najviše razine, u broju tržišta, ulog može biti znatno iznad 100 ili više tržišta. Snage na zidu su mogu?nost kupnje bodova na hendikep ili na puni, pogledajte padaju?i izbornik na zidu, odgovaraju?i. Ova ponuda kupnje karakteristi?na je za utakmice razli?itih razina.

Hokej

Linija je ispunjena pokrivanjem. Boja za utakmice na najvišoj razini detaljna je, mnoga tržišta za statistiku i performanse pojedinih igra?a, detaljno slikajte svako razdoblje.

Usluga je normalna
Za razliku od Inin Ina, linija uživo nije klon, linija inin ina. Linija je široka i uklju?uje ve?inu sportskih doga?aja u tijeku. Me?utim, manje od oba voditelja sadržaja nalazi se u segmentu Inninis.

Boja je primjetno ograni?ena u opcijama kla?enja. U me?uvremenu, zadane opcije za mural uživo u scenariju igre dostupne su igra?ima. Op?enito, nema kla?enja na statistiku. Od pozitivnih zna?ajki napominjemo mogu?nost kla?enja na ishod u segmentima vremena igre utakmice, odabir Pune ili hendikepirane plo?e.

U košarci-linija s ukupnom pojedinom mom?adi u sobe. U tenisu-mogu?nost kla?enja na To?an rezultat (40:40, 30:30... u igri, zaraditi u igri, zaraditi bod u igri, i neke druge tipi?ne scenarije, igre.

Na liniji za kla?enje, postoje koeficijenti S maržom od 7,5 – 11 %.

Stopa prihva?anja oklade nije zadovoljavaju?a i znatno je duža od mnogih kladionica.

Na informativna pratnja doga?aj u potpunosti odsutan-Ne TV-emitiranje

Oko Inin ina, mi uglavnom Koritimo Ameri?ke koeficijente jer ih ve?ina kladionica koriti, poebno kada mapiramo koeficijente na nov?anu liniju.
Znak minus ( - ) zna?i da se morate kladiti da biste osvojili 100 USD, dok znak plus ( + ) zna?i da ?ete pobijediti ako se kladite 100 USD.
Umjesto da citiramo NFL utakmicu, pokušajmo primjer NBA izme?u \" Los Angeles Lakersa \"i\"Boston Celticsa\".
\"Los Angeles Lakersi\"-\"Boston Celticsi\"
Izgledi za timsku nov?anu liniju
Los Angeles Lakersi -140
Boston Celtics +175
Što se ti?e\" Celticsa\", morat ?ete se kladiti samo 36 dolara da biste osvojili 100 dolara, jer su oni autsajderi. Ali za \"Lakers\", trebali biste uložiti 140 dolara kako biste osvojili 100 dolara dobiti. Me?utim, ne morate uvijek uložiti to?no 100 USD.
Iznos koji se kladite u potpunosti ovisi o vama, ali ova metoda olakšava pra?enje, posebno za ljubitelje rekreativnih sportova, jer upravljanje bankrotom je neophodno za dugoro?ni uspjeh.

Like it? Share it!


Bob Leon

About the Author

Bob Leon
Joined: February 8th, 2021
Articles Posted: 13

More by this author