U?akbiletinizinasılalmalısınız

Posted by Damian Fuller on June 14th, 2016

Seyahateçıkacakolanlariçinenbüyükçelişkilerdenbiri de, indirimliuçakbiletlerini ne zaman alacaklarınakararvermektir.Yolculartümsiteleriaraştırarak, enucuzbiletleri, enuygunseçenekleribulmayaçalışırvebulduklarıseçenektendahaiyisinigelecektebulupbulamayacaklarınadairçelişkiyedüşerler. Uçakbiletialmakiçinherhangibirkuralolmasa da cebiniziboşaltmakistemiyorsanızseçiminizi son dakikayabırakmamanızönerilir.

Ancak, biranketegöre, ilginçtirkienucuzuçakbiletleriniarayanyolcularınenazından 2 ay öncesindenbiletlerinialmalarıgerekmektedir. Eğerpiyasadandahaucuzabiletbulmakisteyenlerdensenizbuyazı tam size göre. Biletbulmakiçinenuygunzamanlarıvedahabirçokipucunubuyazıdabulabilirsiniz.

Tatilmecaraları-

Bu konudaönceliklebilmenizgerekenşey ne kadarerken o kadariyiolduğudur. Birçokinsantatilsezonununtavanyaptığı, yaz, yeniyılgibizamanlardaseyahatetmeyitercihettiğiiçin, havayoluşirketleribuzamanlardafiyatlarınazamyaparakve son dakikabiletlerininfiyatlarınıikiyekatlayarakmuazzamkareldeetmektedir. Eğeryurt içiuçuşdüşünüyorsanızenaz 3 ay öncesindenyeriniziayırtmalısınız. Ancak o zaman dilimindebaşkabiriklimegitmekisterseniz de çokyüksekfiyatlarlakarşılaşmazsınız.

Yurtiçiuçuşlar-

Sezondışındauçmakisteseniz bile, uygunfiyatlarlakarşılaşmanızşartdeğildir. Havayollarınıniç hat uçuşlarınıenazındanüç ay öncedenhazırlamayabaşladığınıvebiletleriçokuygunfiyatlardansatışasunduğunubilmenizgerekir. Ancakaynıuçuşlara 6 ay öncesindenbakarsanız%20 cıvarındadahayüksekfiyatlarlakarşılaşabilirsiniz. Bu yüzden, eğeryurtiçiuçuşplanınızvarsarezervasyonlarınızı 6 ay öncesindenyapmanızgerekir.

Genişölçüdekigeziler-

Uzakzamanlardakiuçuşlarnereyegitmekistediğinizegörefiyattadeğişiklikgösterebilir. BU değişiklikler, lokasyon,mevsim, hazırlanmazamanı vb. faktörlerdenetkilenir. Bu yüzdenenazından 10 haftaöncesinden %60’a kadarindirimlibiletlerlekarşılaşabilirsiniz. Genelolarak ne kadarerken o kadariyiyaklaşımındançokburada, biletinizi 6-7 haftaöncesindenalmanızdahauygunolacaktır.

daha fazla bilgi için:- uçak bileti al

Like it? Share it!


Damian Fuller

About the Author

Damian Fuller
Joined: May 12th, 2016
Articles Posted: 3

More by this author