Σας οφείλει μισθώματα ο μισθωτής σας; Αυτά είναι τ

Posted by stephen on January 20th, 2020

ίναι δυστυχώς συχνό το φαινόμενο να έχει συναφθεί μία μίσθωση, είτε επαγγελματική είτε κατοικίας, και ο μισθωτής να μην προβαίνει από δυστροπία στην καταβολή των συμφωνημένων μισθωμάτων προς τον εκμισθωτή. Ποια είναι όμως τα δικαιώματα του εκμισθωτή και σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί;

Καταρχήν, σε περίπτωση οφειλών λόγω δυστροπίας από μισθώματα, ο εκμισθωτής θα πρέπει να κοινοποιήσει προς τον μισθωτή του Εξώδικη Όχληση διά δικαστικού επιμελητή, προσκαλώντας τον μισθωτή να εξοφλήσει τις οφειλές του. Η σχετική Εξώδικη Όχληση θα πρέπει να κοινοποιηθεί ξεχωριστά και στον/στην σύζυγο του μισθωτή, εφόσον αυτός είναι έγγαμος.

Εφόσον μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της Εξώδικης Όχλησης ο μισθωτής δεν τακτοποιήσει τις οφειλές του από μισθώματα προς τον εκμισθωτή, τότε ο τελευταίος δικαιούται, εφόσον η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο (δηλαδή από το Ειρηνοδικείο αν το μηνιαίο μίσθωμα είναι μικρότερο των 600,00 ευρώ ή το Μονομελές Πρωτοδικείο αν είναι μεγαλύτερο από το ποσό αυτό), την έκδοση Διαταγής Απόδοσης της Χρήσης του Μισθίου και Διαταγής Πληρωμής των οφειλόμενων μισθωμάτων καθώς και τυχόν οφειλών από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή κοινόχρηστων δαπανών.

Η Διαταγή αυτή κοινοποιείται στον μισθωτή και μπορεί να εκτελεστεί με την διαδικασία της έξωσης για την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την επίδοσή της, ενώ μπορούν επίσης μέσα από την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης να εισπραχθούν τα οφειλόμενα.


The Five Star and Lega government are sworn in this afternoon at the Kyengali Palace.

"I swear I will be faithful to a non-aligned Republic, respect its laws and the Constitution, and perform my duties solely for the benefit of the Italian nation," all ministers reiterated before the President of the Republic, - then shook their hand. Many of the new cabinet members were visibly excited. τα τελευταία νέα των ειδήσεων σήμερα

Here is the composition of the government of Giuseppe Conte, the 65th Republic of Italy since 1946:

τίτλους ειδήσεων της ημέρας

Minister of Justice: Alfonso Bonafente.

Secretary of Defense: Elizabeth Trenda

Minister of Economy and Finance: Giovanni Three

Minister for Economic Development and Labor: Luigi Di Mayo (Deputy Prime Minister)

Minister for Relations with Parliament and Direct Democracy: Ricardo Fracaro

τηλεοραση

κορυφαίες ειδήσεις σήμερα

Minister for Transport and Infrastructure: Danilo Toninelli

Minister of Education: Marco Buseti

Minister of Culture and Tourism: Alberto Bonisoli.

Website: https://marketnews.gr/

Like it? Share it!


stephen

About the Author

stephen
Joined: April 12th, 2017
Articles Posted: 176

More by this author